Conference

Article
การเปรียบทียบวิธีการสกัดกลิ่นเพื่อการวิเคราห์สำหรับปูทะเล (Scylla serrata)
Conference
การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563
Class
ชาติ
Date
18 - 19 สิงหาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-