Conference

Article
ประสิทธิภาพของสารยับยั้งไนตริฟิเคชันจากพืชที่มีต่อกิจกรรมจุลินทรีย์และการเปลี่ยนรูปของปุ๋ยไนโตรเจนในดินภายใต้ห้องปฏิบัติการ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ธันวาคม 2019
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-