Conference

Article
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายน้ำต่อมาตรการภาครัฐในระบบตรวจสอบย้อนกลับ
Conference
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-