Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้นอกระบบ:กรณีศึกษา หมู่บ้านนาสะไมย์ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
Conference
ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (ISBN: 9786162783388)
Class
ชาติ
Date
27 พฤศจิกายน 2016
Location
อ.เมือง สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-