Conference

การ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่นครั้งที่ 5 โลกไร้พรมแดน: ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม จัดโดยวิทยาลัยครุศาสตร์ ร่วมกับ สายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น.
ชาติ
20 มีนาคม 2020
นนทบุรี ประเทศไทย
-