Conference

Article
การจัดสรรพื้นที่จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ของบริษัท กรณีศึกษาผลิตน้ามันหล่อลื่นและจาระบีแห่งหนึ่ง
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020)
Class
ชาติ
Date
1 พฤษภาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-