Conference

Article
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ และความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้และของทำด้วยไม้ของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ในตลาดจีน
Conference
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
15 พฤษภาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
https://sites.google.com/ku.th/conference2020