Conference

ประสิทธิภาพไคโตซานต่อเชื้อวิบริโอที่แยกจากกุ้งกุลาดําป่วยในประเทศไทย
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-