Conference

Article
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กรณีศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
5 มิถุนายน 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-