Conference

Article
อิทธิพลของสารเชื่อมขวาง มวลโมเลกุลของไคโตซาน และการใช้สารลดแรงตึงผิวต่อการสังเคราะห์อนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการอิมัลชั่นชนิดน้ำในน้ำมัน
Conference
ประชุมวิชาการครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162785627)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020
Location
Jatujak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-