Conference

Article
ปัจจัยสภาพภายในองค์การ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” (ISBN: 9789746258951)
Class
ชาติ
Date
1 พฤษภาคม 2020
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-