Conference

Article
ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคลากรสาธารณสุข:คุณค่าที่สำคัญของการปฏิบัติการงานบริการ
Conference
IISES International Academic Conference (ISBN: 9788087927762)
Class
นานาชาติ
Date
27 - 30 สิงหาคม 2019
Location
Dubrovnik สาธารณรัฐโครเอเชีย
DOI
-
Related Link
-