Conference

Article
การผลิตอนุภาคโคคริสตัลของยาเมเฟนามิค แอซิดกับพาราเซตามอลและนิโคตินาไมด์ ด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสาตร์
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020
Location
Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-