Conference

Article
คุณลักษณะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนของผู้บริโภคชาวจีน กรณีศึกษา: นักศึกษาชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
15 พฤษภาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-