Conference

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
Class
ชาติ
Date
31 พฤษภาคม 2019
Location
อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-