Conference

Article
ความสามารถในการทำกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์กับมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ISBN: 9999999999)
Class
ชาติ
Date
16 พฤษภาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-