Conference

ปรสิตในปลาแค้ Bagarius bagarius (Hamilton-Buchanan) จากแม่น้ำโขง บริเวณอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-