Conference

Article
การติดตามโรคของทุเรียนในเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย
Conference
การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18
Class
ชาติ
Date
6 พฤศจิกายน 2019
Location
นนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การติดตามสภาพการโรคเพื่อพัฒนาระบบการจัดการโรคและเชื้อสาเหตุของทุเรียนในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031421 ชื่อวิชา Introduction to Mycology,9 ม.ค. 2020 - 20 ธ.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โรคกิ่งแห้งของทุเรียนสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium spp. : การระบาด และ การควบคุมโรค แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน),21 เม.ย. 2021 - 20 เม.ย. 2022
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008521 ชื่อวิชา Advanced Mycology,22 ธ.ค. 2020 - 22 ธ.ค. 2020
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเขตภาคใต้พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการ “การเสวนา รู้เรียน จัดการเรียน”,13 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรชาวสวนทุเรียน การใช้ประโยชน์ :งานวิจัยนี้เป็นการรายงานครั้งแรกของประเทศไทยที่พบว่า เชื้อสาเหตุโรคกิ่งแห้งของทุเรียนเป็นเชื้อรา Fีusarium incarnatum และ F. solani ไม่ใช่เชื้อรา Phytophthora palmivora ตามที่นักวิชาการหลายท่านเข้าใจ รวมทั้งพบว่าเชื้อรา Phytopythium vexans สามารถเข้าทำลายทุเรียน และทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าได้เช่นเดียวกับ P. palmivora และได้แนะนำสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดที่ควบคุมได้ทั้งเชื้อรา Fusarium, Phytophthora, Phytopythium และ Pythium โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองซื้อสารเคมีหลายชนิดมาผสมเอง ,1 ก.ค. 2019 - 5 ม.ค. 2022