Conference

Article
การคัดกรองราย่อยไม้และสายพันธุ์แบคทีเรียโดยวิธีการทดสอบความเข้ากันได้เพื่อนำไปเพาะเลียงเชื้อผสมในการเพิ่มประสิทธิภาพย่อยสลายฟีแนนทรีนทางชีวภาพ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ธันวาคม 2019
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-