Conference

Article
โครงสร้างประชาคมสัตว์พื้นท้องน้ำและปัจจัยแวดล้อมบางประการหลังเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่: กรณีศึกษาลำน้ำก่ำ จังหวัดสกลนครและนครพนม
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8” (ISBN: 9786167820811)
Class
ชาติ
Date
24 - 25 มกราคม 2019
Location
พะเยา พะเยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-