Conference

Article
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของข้าวปทุมธานี 1 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ISBN: 9786162785368)
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ธันวาคม 2019
Location
Kamphaeng Saen นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-