Conference

Article
การศึกษาพฤติกรรมการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อลูกฟูก 3 ร่อง
Conference
การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 19)
Class
ชาติ
Date
12 - 13 มีนาคม 2020
Location
จันทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-