Conference

Article
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ทัศนคติ และบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง ต่อความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5โลกไร้พรมแดน : ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม จัดโดยวิทยาลัยครุศาสตร์ ร่วมกับ สายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
Class
ชาติ
Date
20 มีนาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-