Conference

Article
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ต่อพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่นครั้งที่ 5 โลกไร้พรมแดน: ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม จัดโดยวิทยาลัยครุศาสตร์ ร่วมกับ สายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
Class
ชาติ
Date
20 มีนาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-