Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5โลกไร้พรมแดน : ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม จัดโดยวิทยาลัยครุศาสตร์ ร่วมกับ สายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
ชาติ
20 มีนาคม 2020
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-