Conference

Article
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ผ่านไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่มีต่อทัศนคติ และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภควัยทำงานหญิงตอนต้น
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่นครั้งที่ 5 โลกไร้พรมแดน : ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม จัดโดยวิทยาลัยครุศาสตร์ ร่วมกับ สายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
Class
ชาติ
Date
20 มีนาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-