Conference

Article
ผลของการติดคิเนซิโอเทปบนกล้ามเนื้อแกสตรอคนีเมียสที่แรงตึงต่างกันต่อความสามารถในการกระโดดสูง
Conference
โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา:นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2 (ISBN: 9786162962080)
Class
ชาติ
Date
27 กุมภาพันธ์ 2020
Location
องครักษ์ นครนายก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-