Conference

Article
คุณลักษณะของเอนไซม์ทริปซิน และไคโมทริปซินจากอวัยวะภายในปลานิล สายพันธุ์จิตรลดา (Oreochromis niloticus Linneaus) ที่ทําให้บริสุทธิ์บางส่วน
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-