Conference

การประชุมวิชาการข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39
ชาติ
27 - 29 สิงหาคม 2019
ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จ. ลพบุรี ลพบุรี ประเทศไทย
-