Conference

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจาปี 2562
ชาติ
24 กันยายน 2019
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-