Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562
ชาติ
3 - 4 ธันวาคม 2019
นครปฐม ประเทศไทย
-