Conference

Article
การตรวจสอบรูปทรงและประสิทธิภาพของแผ่นสวนศาสตร์ชีวภาพจากกัญชงคอมโพสิตเพื่อการใช้งานสาหรับห้องประชุม
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ธันวาคม 2019
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-