Conference

Article
ความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มสำหรับนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มที่ใช้หญ้าหวาน ทดแทนน้ำตาลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
4 - 5 กรกฎาคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-