Conference

Article
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อเห็ดนางฟ้าภูฎานอบสมุนไพร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน
Class
นานาชาติ
Date
20 กรกฎาคม 2019
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-