Conference

Article
การวิเคราะห์โซ่อุปทานของถั่วเขียวในการผลิตวุ้นเส้น
Conference
การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
26 - 28 มิถุนายน 2019
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-