Conference

Article
แบคทีเรียทนกรดที่สามารถละลายฟอสเฟตจากป่าพรุ
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกี่งร้อน ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
12 - 13 ธันวาคม 2019
Location
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ความหลากหลายของแบคที่เรียทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ (purple non-sulfur bacteria) ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร