Conference

Article
ความหลากหลายของแบคทีเรียทนกรดในป่าพรุเปลี่ยนสภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร
Conference
การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
2 - 4 ตุลาคม 2019
Location
อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ความหลากหลายของแบคที่เรียทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ (purple non-sulfur bacteria) ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร