Conference

Article
การชักนำให้เกิดยอดและรากของมะพลับเจ้าคุณ (Diospyros winitii) ในสภาพปลอดเชื้อ
Conference
การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2562
Class
ชาติ
Date
19 - 21 สิงหาคม 2019
Location
อำเภอห้างฉัตร ลำปาง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-