Conference

Article
การจำลองเชิงตัวเลขของการเพิ่มการแลกเปลี่ยนความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบขดท่อแนวตั้งด้วยการใช้คลื่นเหนือเสียง
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กรกฎาคม 2019
Location
อุดรธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-