Conference

Article
การศึกษาแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารฟีแนนทรีนที่แยกจากดินที่มีและไม่มีการปนเปื่อนนำ้มัน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้ง-ที่4
Class
ชาติ
Date
30 - 31 พฤษภาคม 2019
Location
อำเภอเมือง ระนอง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-