Conference

Article
ผลของโปรตีนไอโซเลตจากถั่วและไข่ขาวผงต่อสมบัติของเส้นบะหมี่จากแป้งข้าว
Conference
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-