Conference

กำหนดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง
ชาติ
19 สิงหาคม - 21 กันยายน 2019
ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
-