Conference

Article
คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจและการคงอยู่ของลูกค้าที่ใช้บริการจัดส่งอาหารในธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th TECHCON 2019)
Class
ชาติ
Date
26 กรกฎาคม 2019
Location
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-