Conference

Article
การประเมินการนำกลยุทธ์สื่อสังคมไปปฏิบัติ: การประยุกติ์การจัดการความสัมพันธ์ในชุมชน
Conference
EuroCHRIE 18
Class
นานาชาติ
Date
7 - 9 พฤศจิกายน 2018
Location
Dublin ไอร์แลนด์
DOI
-
Related Link
-