Conference

Article
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562 "จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก" Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2019) "Psychology with Dynamic of Global Society" (ISBN: 0025868837)
Class
ชาติ
Date
24 มิถุนายน 2019
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-