Conference

Article
คุณลักษณะเครื่องดื่มสมุนไพรแคลอรี่ต่ำที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019)
Class
ชาติ
Date
20 กรกฎาคม 2019
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-