Conference

Article
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วยน้ำว้าในการทำกล้วยกวน
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,10 พ.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,11 ต.ค. 2010 - 29 ต.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานทางด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า รุ่นที่ 1,29 ก.ค. 2011 - 29 ก.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานทางด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า รุ่นที่ 2,23 ส.ค. 2011 - 23 ส.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตกล้วยผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย จากผลงานวิจัยของสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งทุน :สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ มก. การใช้ประโยชน์ :จักทำโครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตกล้วยผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย จากผลงานวิจัยของสถานีวิจัยปากช่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป้นรายได้ในการพัฒนาสถานีฯ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012