Conference

Article
การจัดตารางการทํางานภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรมีความยืดหยุ่น
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปีพ.ศ. 2562 (IE NETWORK 2019)
Class
ชาติ
Date
21 - 24 กรกฎาคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-