Conference

Article
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเครื่องสำอางประเภทตกแต่งใบหน้าผ่านเฟซบุ๊กและไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
PIM 9th National and 2nd International Conference 2019 and 2nd Smart Logistics Conference
Class
ชาติ
Date
5 กรกฎาคม 2019
Location
นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-