Conference

Article
เส้นทางของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มช่วงอายุในการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิถุง
Conference
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
26 - 28 มิถุนายน 2019
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-