Conference

Article
การศึกษาคุณลักษณะเครื่องดื่มอกไก่ปั่นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
Proceeding of 12th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference
Class
ชาติ
Date
26 - 28 มิถุนายน 2019
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-